Algemene voorwaarden HoliBody Hilversum

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer/eigenaar: Angela Hoogendoorn;
 2. Bedrijf: HoliBody;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;

Artikel 2 – De ondernemer

 1. Naam: Angela Hoogendoorn;
 2. E-mailadres: info@holibody.nl;
 3. Website: www.holibody.nl;
 4. KvK-nummer: 64723437;
 5. Bank: NL18ABNA0584178565;
 6. Btw-identificatienummer: NL 181179179B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de klant gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 4 – Abonnementen, introductiekaarten, 10-rittenkaarten, losse lessen, tarieven, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het abonnement kan op elk moment ingaan voor het daarbij afgesproken tarief.
 2. Er zijn 2 soorten abonnementen; voor één groepsles per week, of voor onbeperkt groepslessen.
 3. Beide abonnementen zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Dus als er bijvoorbeeld op 13 oktober wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap door t/m 30 november. Opzeggen kan alleen per mail naar info@holibody.nl.De abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Het maandelijkse abonnementsgeld van de eerste (gedeeltelijke) maand en het inschrijfgeld kan in de studio met de pin of door een overschrijving worden voldaan. Pas als deze betaling binnen is kan de klant van het lidmaatschap gebruik maken en lessen volgen.
 5. Voor alle volgende maanden wordt het lidmaatschap via automatische incasso vooruitbetaald. Dit wordt rondom de 28ste van elke maand geïncasseerd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de incasso nogmaals aangeboden. Daarna zal een aanmaning worden verzonden. Bij uitblijven van betaling zal de vordering ter incasso uit handen gegeven worden, waarbij alle kosten voor rekening van de klant zijn ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag. Zolang de betaling niet is voldaan, mag de klant geen lessen volgen bij HoliBody.
 6. Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan er niet opgezegd worden.
 7. Het abonnement kan kosteloos gewijzigd worden. Dit dient wel uiterlijk voor de 18e van de maand doorgegeven te worden, anders kan het niet meer aangepast worden in de automatische incasso voor de volgende maand. Indien het abonnement van een keer in de week naar onbeperkt wordt gewijzigd, kun je eventueel zelf het verschil overboeken. Maar er vindt in geen geval restitutie plaats. Wijzigen kan alleen per email naar info@holibody.nl.
 8. Zodra een abonnement is opgezegd, kan het abonnement niet meer gewijzigd worden.
 9. Er kan eenmalig gebruik worden gemaakt van de gratis proefles, daarna wordt het tarief voor een losse les gerekend
 10. Er kan eenmalig van een introductiekaart gebruik worden gemaakt. De introductiekaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. De introductiekaart dient binnen een maand opgemaakt te worden. Lessen die daarna nog over zijn, komen te vervallen.
 11. De 10-rittenkaart is vier maanden geldig en dient altijd meegenomen te worden naar de studio en voor de les door de docent getekend te worden. De kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Als de kaart kwijtraakt, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de overgebleven lessen.
 12. Zowel een losse les als de introductiekaart en 10-rittenkaart kan alleen met pin in de studio betaald worden.
 13. HoliBody behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden.
 14. Restitutie van het abonnementsgeld, de kosten van een introductiekaart/10-rittenkaart en/of inschrijfgeld is niet mogelijk.

Artikel 5 – Lesrooster, annulering, inhalen en langdurige afwezigheid

 1. HoliBody behoudt zich het recht om het lesrooster te wijzigen. Dit zal altijd gecommuniceerd worden op de website en/of middels email.
 2. In de zomer en rond Kerst en oud & nieuw is er een aangepast rooster en op feestdagen is de studio gesloten.
 3. HoliBody heeft het recht lessen te annuleren zonder opgaaf van reden. Dit zal wel zoveel mogelijk gecommuniceerd worden via mail, website of social media.
 4. Er vindt in geen enkel geval restitutie plaats in het geval van annulering van lessen (vakantie, ziekte of andere redenen).
 5. In het geval van een abonnement voor één keer per week, kan een gemiste les in dezelfde week of de week ervoor of erna worden ingehaald. Het is niet mogelijk om lessen door te schuiven naar een volgende maand.
 6. Abonnementen kunnen alleen on hold worden gezet voor minimaal één maand en maximaal  vier aaneengesloten maanden. Dit dient uiterlijk voor de 18e van de maand voor de betreffende maand via de mail doorgegeven te worden en er wordt dan gelijk een datum afgesproken waarop het abonnement weer actief wordt. Als lid ben je er dan zelf verantwoordelijk voor om contact op te nemen met de studio om de on hold periode eventueel te verlengen indien nodig (in het geval van al gelijk vier maanden on hold, is er geen verlenging meer mogelijk). Na de afgesproken periode wordt het abonnement weer geactiveerd. Hierover ontvangt de klant geen bericht.
 7. Abonnementen kunnen niet met terugwerkende kracht on hold gezet worden. Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.
 8. Indien een abonnement wordt opgezegd terwijl het nog on hold staat, wordt het abonnement eerst weer geactiveerd. Daarna geldt de opzegtermijn van een maand en volgt er dus nog éénmaal een incasso.

Artikel 6 – Personal training, privélessen, annuleren, langdurige afwezigheid, tarieven, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het eerste personal trainingstraject bestaat altijd uit 10 consulten.
 2. Vervolgtrajecten kunnen per 5 of 10 consulten afgesloten worden.
 3. Privélessen kunnen per les of voor een aantal lessen geboekt worden.
 4. Consulten en een-op-een lessen dienen tijdig, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, te worden geannuleerd. Indien korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt de trainingssessie doorberekend en verliest de klant daarmee het recht nog later het consult of les in te halen.
 5. HoliBody heeft het recht consulten/een-op-een lessen te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, als de klant herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet verschijnt bij de gemaakte afspraken of na herhaaldelijk binnen 24 uur annuleren van afspraken, zoals genoemd in artikel 6.c. Restitutie, gedeeltelijk of volledig, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
 6. Alleen in het geval van ernstige blessures/aandoeningen of zwangerschap is het mogelijk om het personal trainingstraject of vooruit geboekte een-op-een lessen tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig door de klant wordt aangegeven bij HoliBody. Als de klant geen contact opneemt gelden artikel 6.c en 6.d. Let op, er moet sprake zijn van een ernstige blessure of aandoening zoals botbreuken, spierscheuren of hartaandoeningen waardoor er niet aan enige fysieke activiteit gedaan kan worden. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid, griep e.d. is het niet mogelijk om het traject tijdelijk stop te zetten. Het personal trainingstraject zal weer hervat worden zodra de klant hersteld is van de ernstige blessure of aandoening.
 7. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen, heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst de verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Als de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Restitutie van de betaalde, nog openstaande consulten vindt in dat geval wel plaats.
 8. Als de klant zelf besluit het traject stop te zetten, om redenen anders dan artikel 6.e, vindt (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag nimmer plaats.
 9. Gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 10. Als er voor gekozen is om het bedrag voor personal training in een keer te betalen, dient het totaalbedrag binnen 10 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.
 11. Als er voor gekozen is om te betalen in 2 termijnen, dient elke termijn binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 12. Als er bij privélessen voor gekozen is om per les te betalen dient dit altijd per pin in de studio voor de les voldaan te worden.
 13. Als er bij privélessen voor gekozen is om voor meerdere lessen vooruit te betalen kan dit per pin in de studio of per overboeking. In het laatste geval dient het totaalbedrag binnen 10 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.
 14. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan HoliBody te melden.
 15. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de factuur nogmaals aangeboden. Daarna zal een aanmaning worden verzonden. Bij uitblijven van betaling zal de vordering ter incasso uit handen gegeven worden, waarbij alle kosten voor rekening van de klant zijn ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag. In dit geval zullen de consulten opgeschort worden totdat de betaling binnen is.

Artikel 7 – Small group training, annuleren, langdurige afwezigheid, tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. De lengte van een small group training kan per keer verschillen, doch de klant schrijft zich in voor een volledig traject.
 2. Bij elk traject zal er aan het eind één extra les worden aangeboden, zodat de klant één les kosteloos kan missen.
 3. Elke volgende gemiste les is voor eigen rekening, restitutie van (een deel van) het betaalde bedrag vindt nimmer plaats.
 4. Betaling kan alleen in één keer en kan via de pin of overboeking. In het laatste geval dient het volledige bedrag betaald te zijn voor aanvang van de eerste training.
 5. Alleen in het geval van ernstige blessures/aandoeningen is het mogelijk om het small group trainingstraject tijdelijk stop te zetten, mits dit zo snel mogelijk door de klant wordt aangegeven bij de ondernemer. Als de klant geen contact opneemt geldt artikel 7.c. Let op, er moet sprake zijn van een ernstige blessure of aandoening zoals botbreuken, spierscheuren of hartaandoeningen waardoor er niet aan enige fysieke activiteit gedaan kan worden. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid, griep e.d. is het niet mogelijk om het traject tijdelijk stop te zetten. In overleg met de ondernemer wordt gekeken hoe de verloren lessen worden vergoed.
 6. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen, heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst de verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Als de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot
  enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Restitutie van de betaalde, nog openstaande consulten vindt in dat geval wel plaats.
 7. Als de klant zelf besluit het traject stop te zetten, om redenen anders dan artikel 6.e, vindt (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt nimmer plaats.
 8. Gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 8 – Workshops, masterclasses en events

 1. De klant kan uitsluitend aan de workshop, masterclass of event deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
 2. Het lesgeld kan in de studio met de pin of door een overschrijving worden voldaan.
 3. HoliBody behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops, masterclasses of events organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 4. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop, masterclass of event wordt 50% van het lesgeld van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is de klant volledige betaling verschuldigd.
 5. Als een workshop, masterclass of event wordt geannuleerd door HoliBody door te weinig inschrijvingen of ziekte, vindt er restitutie van het volledige lesgeld plaats.

Artikel 9 – Kinderyoga

 1. De lessen zullen in principe elke vrijdag zijn behalve in de schoolvakanties en op feestdagen. Mocht Agata ziek worden en er kan geen vervanging geregeld worden, dan zullen de lessen ook komen te vervallen. Uiteraard laten we dit dan zo snel mogelijk weten.
 2. Er zijn 2 groepen: 6-7 jaar en 8-10 jaar.
 3. De kosten bedragen € 72,- voor een 8-rittenkaart. Deze kaart is drie maanden geldig. Losse lessen zijn niet mogelijk.
 4. Kinderen van leden krijgen per kaart één les gratis en betalen dus € 63,- voor een 8-rittenkaart.
 5. Als er twee of meer kinderen uit een gezin een kaart kopen geldt ook de prijs van € 63,-
 6. Er is geen extra korting mogelijk als punt 4 en 5 van toepassing zijn.
 7. De kaart is kind-gebonden en kan dus niet tussen vriendjes of broertjes/zusjes worden uitgewisseld.
 8. Geld retour is nimmer mogelijk.
 9. Als er tegen het eind van het jaar, voor de zomervakantie, een kaart wordt gekocht, dan kunnen de lessen die nog niet op zijn bij de start van de zomervakantie, meegenomen worden naar het volgende jaar.
 10. Mocht je kindje om een andere reden een langere tijd niet kunnen komen (langer dan twee weken), door bijvoorbeeld een blessure, dan kan de kaart on hold gezet worden. Meld dit dan gelijk. Als de kaart verlopen is, kan ie niet alsnog on hold worden gezet.
 11. Mocht je kindje (of jij) na een volle strippenkaart ervoor kiezen om te stoppen bij HoliBody, laat dit dan via een mail weten. Het kan namelijk zijn dat er kinderen op een wachtlijst staan en dan is het voor ons wel goed om te weten of iemand echt helemaal niet meer komt.
 12. Zorg dat je kindje op tijd is, zo 5 a 10 minuten voor de les. De glazen tussendeur gaat namelijk tijdens de les op slot, dus het is storend als de les dan onderbroken moet worden (als je al gehoord wordt in de zaal).
 13. Ouders/verzorgers mogen niet in de studio blijven. We willen hier heel streng in zijn, omdat wij denken dat het voor de kinderen beter is als ze niet afgeleid worden door (het idee dat) hun ouder/verzorger die in de lounge zit. De enige uitzondering is wanneer een nieuw kindje een proefles doet. Dan mag de ouder/verzorger wel in de lounge blijven (maar dus niet in de zaal), om zo ook een indruk te krijgen van de les en de sfeer.
 14. Graag even afmelden als je kindje een keer niet kan komen door ziekte, partijtje e.d. door een mail te sturen naar info@holibody.nl. Zo weet Agata altijd wie ze wel en niet kan verwachten.
 15. Ondanks dat het om strippenkaarten gaat i.p.v. een abonnement commit je kind zich in principe wel tot wekelijks yoga doen. Het is niet de bedoeling dat een kind af en toe eens meedoet. Wij denken dat het voor het effect van de yoga goed is om daar een regelmaat in te houden. Net zoals dat bij bijv. een teamsport ook het geval is.

Artikel 10 – Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Door het aangaan van een abonnement of de overeenkomst voor personal training, verklaart de klant dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat tot lichamelijke inspanning.
 2. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit is ontstaan uit nalatig handelen van de ondernemer.
 3. HoliBody is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenis van de klant of derden, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is;
 4. De klant is verplicht pijn, of enig ander onbehagen te vermelden tijdens een les of personal trainingsconsult.
 5. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen resultaat. HoliBody kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die door of vanwege de ondernemer zijn ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de door de ondernemer ingeschakelde derden zijn ontwikkeld.
 2. Alle door de ondernemer verstrekte of vervaardigde teksten, informatie, film- en beeldmateriaal, methodieken, instrumenten en trainingsschema’s et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de klant. De klant is niet gerechtigd tot verveelvoudiging en openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.
 3. Ook bij (tussentijdse) beëindiging/opzegging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geldt artikel 9.

Artikel 12 – Privacy

 1. Alle persoonlijke informatie die de klant met HoliBody deelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Hier vallen persoonsgegevens onder, maar ook informatie over de gezondheid en privésituatie die in vertrouwen met HoliBody en/of de werknemers wordt gedeeld.
 3. Bij inschrijving voor een introductiekaart, abonnement, 10-rittenkaart, personal training, een-op-een traject of andere (tijdelijke) overeenkomst, wordt het e-mailadres aan de mailinglijst van HoliBody toegevoegd.
 4. De klant kan zich te allen tijde uitschrijven van deze mailinglijst via de unsubscibe link onderaan de nieuwsbrief, of door een mail te sturen met het verzoek naar info@holibody.nl .
 5. De e-mailadressen zullen nimmer worden doorverkocht of uitgeleend aan andere bedrijven.
 6.  Lees hier de volledige privacyverklaring van HoliBody.

Artikel 13 – Huisregels

 1. De klant dient op tijd aanwezig te zijn voor een les. De voordeur is tijdens de les op slot en de docent kan ervoor kiezen deze niet tijdens de les te openen, om zo verstoring van de les te voorkomen.
 2. Voor, tijdens en na de les dient het stil te zijn in de leszaal. De klant draag hieraan bij door niet opzettelijk hard te praten en mobiele telefoons te allen tijde uitgeschakeld te hebben.
 3. Ook dient de klant tijdens de les of personal training schoon op het lichaam te zijn, schone kleding te dragen en geen zware parfums op te hebben.
 4. De klant gaat zorgvuldig om met de eigendommen van de studio.
 5. HoliBody behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen. Restitutie vindt in dat geval nimmer plaats.

Artikel 14 – Voorwaarden HoliSummer deal:

 • De actie loopt van 1 juli t/m 31 augustus 2019.
 • Het is uiteraard mogelijk om later te beginnen, maar dit wordt niet in mindering gebracht op de prijs, noch wordt de einddatum opgeschoven.
 • Het volledige bedrag dient per pin te worden betaald.
 • Restitutie van (een gedeelte van) het bedrag is nimmer mogelijk.
 • Gratis inschrijven na de HoliSummer deal geldt op alle abonnementen met ingang van 1 september.
 • De HoliSummer deal is geen abonnement. Dit betekent dat je geen ledenkorting krijgt op masterclasses en workshops (in de betreffende maanden).
 • De HoliSummer deal geldt niet voor leden.
 • Heb je nog niet eerder een gratis proefles gevolgd, dan kun je dat eerst doen, voordat je de HoliSummer deal afsluit.
 • Van 15 juli t/m 1 september is er een aangepast zomerrooster.

Laatst gewijzigd: januari 2019 (toevoeging actievoorwaarden)