HoliBody Hilversum - Your Body Your Rules
HoliBody Hilversum - Your Body Your RulesHoliBody Hilversum - Your Body Your Rules
Contact
HoliBody Hilversum - Your Body Your Rules

Algemene voorwaarden HoliBody

Artikel 1 - Definities

 1. Ondernemer/eigenaar: Angela Hoogendoorn;
 2. Bedrijf: HoliBody;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;

Artikel 2 - De ondernemer

 1. Naam: Angela Hoogendoorn;
 2. E-mailadres: info@holibody.nl;
 3. Website: www.holibody.nl;
 4. KvK-nummer: 64723437;
 5. Bank: NL18ABNA0584178565;
 6. Btw-identificatienummer: NL002035186B06

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de klant gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 4 - Abonnementen: tarieven, betalingsvoorwaarden, opzegging, inhalen en langdurige afwezigheid

 1. Er zijn 2 soorten abonnementen; het light membership voor vijf lessen per maand, of unlimited membership voor onbeperkt groepslessen.
 2. In het geval van het light membership, is de klant zelf vrij om de vijf lessen naar eigen invulling in een maand te boeken. Het is niet mogelijk om lessen door te schuiven naar een volgende maand.
 3. In het geval van het unlimited membership kan de klant zo vaak komen/meedoen als hij/zij wil, hier is geen limiet aan. Daarom is het inhalen van gemiste lessen in dit geval niet van toepassing.
 4. Het abonnement kan op elk moment ingaan voor het daarbij afgesproken tarief (zie hiervoor de tarievenpagina voor de actuele tarieven).
 5. Abonnementen worden aangegaan voor een duur van ten minste 3 hele kalendermaanden, plus de resterende dagen van de startmaand. Dus als er bijv. een abonnement wordt afgesloten op 15 maart, dan loopt het abonnement tot minimaal 1 juli (rest van maart plus april, mei en juni).
 6. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van de opzegtermijn van één kalendermaand. Dus als er bijvoorbeeld op 13 oktober wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap door t/m 30 november. Opzeggen kan alleen per mail naar info@holibody.nl. Indien de klant na de drie startmaanden wil stoppen, dient er dus voor dag één van de derde kalendermaand worden opgezegd.
 7. De abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 8. Is een klant langer dan drie jaar onafgebroken lid, dan wordt hij/zij een Holimember en krijgt dat 5% korting op het abonnementsgeld, Dit geldt zowel voor het light als unlimited abonnement. Als een klant tussentijds opzegt en later weer lid wordt, dan begint dan de telling voor drie jaar opnieuw.
 9. Het maandelijkse abonnementsgeld van de eerste (gedeeltelijke) maand en het inschrijfgeld wordt direct geïncasseerd. Met deze eerste betaling wordt tevens akkoord gegeven voor de maandelijkse automatische incasso's. Pas als deze betaling binnen is kan de klant van het lidmaatschap gebruik maken en lessen volgen.
 10. Voor alle volgende maanden wordt het lidmaatschap via automatische incasso vooruitbetaald. Dit wordt rondom de 28ste van elke maand geïncasseerd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de klant verzocht om het bedrag zelf over te maken. Daarna zal een aanmaning worden verzonden. Bij uitblijven van betaling zal de vordering ter incasso uit handen gegeven worden, waarbij alle kosten voor rekening van de klant zijn ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag. Zolang de betaling niet is voldaan, mag de klant geen lessen volgen bij HoliBody.
 11. Indien er een verkeerd iban nummer wordt ingevoerd bij de aanmelding zijn de kosten voor het incasseren van een verkeerd rekeningnummer voor de klant (€ 60,-)
 12. Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan er niet opgezegd worden.
 13. Het abonnement kan kosteloos gewijzigd worden. Dit dient wel uiterlijk voor de 19e van de maand doorgegeven te worden, anders kan het niet meer aangepast worden in de automatische incasso voor de volgende maand. Indien het abonnement van één keer in de week naar onbeperkt wordt gewijzigd, en het kan niet tijdig mee in de incasso, kan eventueel door de klant het verschil bijbetaald worden. Maar er vindt in geen geval restitutie plaats. Wijzigen kan alleen per email naar info@holibody.nl.
 14. Zodra een abonnement is opgezegd, kan het abonnement niet meer gewijzigd worden.
 15. Abonnementen kunnen kosteloos en zonder reden van opgaaf één kalendermaand per kalenderjaar on hold worden gezet. Dit dient uiterlijk voor de 19e van de maand vóór de betreffende maand via de mail doorgegeven te worden. Een tweede maand is mogelijk, echter worden hier administratiekosten à € 9,99 voor gerekend. Na de afgesproken periode wordt het abonnement weer automatisch geactiveerd. Hierover ontvangt de klant geen bericht.
 16. In het geval van een ernstige blessure, ziekte of zwangerschap kan het abonnement met een maximum van drie kalendermaanden on hold worden gezet. Dit dient dan zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden en gaat in per de eerstvolgende kalendermaand (als de wijziging voor de 19e van de maand wordt doorgegeven). Na de afgesproken periode wordt het abonnement weer automatisch geactiveerd. Hierover ontvangt de klant geen bericht.
 17. Als (vooraf) blijkt dat de blessure/ziekte langer gaat duren dan drie maanden of het is onduidelijk hoe lang de termijn zal zijn, dan wordt het abonnement opgezegd. Er geldt dan wel een maand opzegtermijn (zie artikel 4.4). Maar als de klant zich later opnieuw wil inschrijven wordt inschrijfgeld niet opnieuw gerekend.
 18. Abonnementen kunnen niet met terugwerkende kracht on hold gezet worden en restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.
 19. Indien een abonnement wordt opgezegd terwijl het nog on hold staat, wordt het abonnement eerst weer geactiveerd. Daarna geldt de opzegtermijn van een kalendermaand en volgt er dus nog éénmaal een incasso.
 20. Restitutie van het abonnementsgeld en/of inschrijfgeld is niet mogelijk.

Artikel 5 - Proeflessen, introductiekaarten, 10-rittenkaarten,losse lessen: tarieven en betalingsvoorwaarden.

 1. Er kan eenmalig gebruik worden gemaakt van de proefles, daarna wordt het tarief voor een losse les gerekend.
 2. Er kan eenmalig van een introductiekaart gebruik worden gemaakt. De introductiekaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. De introductiekaart dient binnen een maand opgemaakt te worden. Lessen die daarna nog over zijn, komen te vervallen.
 3. De 10-rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. De 10-rittenkaart is vier maanden geldig (17 weken). Lessen die daarna nog over zijn komen te vervallen.
 4. Alle producten kunnen online in de webshop worden aangeschaft met ideal betaling.
 5. HoliBody behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden tarief (zie hiervoor de tarievenpagina voor de actuele tarieven).
 6. Introductiekaarten kunnen niet on hold worden gezet. 10-rittenkaarten alleen in het geval van een ernstige blessure of aandoening. In dat geval wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de studio en wordt samen bekeken of tijdelijke stopzetten nodig is (of dat er wellicht een andere les kan worden gevolgd) en voor hoe lang de kaart dat dan is.
 7. Restitutie van de kosten van een proefles, losse les, introductiekaart of 10-rittenkaart is niet mogelijk.

Artikel 6 - Lessen boeken en annuleren in Trainin, annulering en wijzigen van lessen vanuit HoliBody

 1. Alle lessen dienen geboekt te worden in het online reserveringssysteem Trainin.
 2. Lessen kunnen tot aanvang geboekt worden.
 3. Lessen kunnen tot een uur voor aanvang geannuleerd worden via Trainin.
 4. Indien een les niet tijdig geannuleerd wordt, wordt deze les wel van een light membership of de kaart afgeschreven en niet teruggeboekt.
 5. Klanten met een Unlimited membership worden, in geval van niet tijdig annuleren, na 3 'no shows' per mail hiervan op de3 hoogte gebracht. Bij de vierde 'no show' wordt er een boete gerekend van € 9,99. Deze wordt met de eerstvolgende incasso betaald.
 6. In geval van nood kan een les nog binnen het uur via mail of what's app geannuleerd worden. Maar dit is alleen in geval van uitzondering, Als dit vaak voorkomt kan alsnog besloten worden de les niet terug te boeken en zo te vergoeden.
 7. HoliBody behoudt zich het recht om het lesrooster te wijzigen. Dit zal altijd gecommuniceerd worden op de website en/of middels email.
 8. In de zomer en rond de feestdagen geldt er een aangepast rooster. Dit zal online en middels de nieuwsbrief tijdig naar de klant gecommuniceerd worden.
 9. HoliBody heeft het recht lessen te annuleren zonder opgaaf van reden. Dit zal wel zoveel mogelijk gecommuniceerd worden via mail, website of social media.
 10. Er vindt in geen enkel geval restitutie plaats in het geval van annulering van lessen (vakantie, ziekte of andere redenen).

Artikel 7 -Personal training, privélessen, voedingsconsult: annuleren, langdurige afwezigheid, tarieven, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het eerste personal trainingstraject bestaat altijd uit 8 consulten.
 2. Vervolgtrajecten kunnen per 4 of 8 consulten afgesloten worden.
 3. Privélessen kunnen per les of voor een aantal lessen geboekt worden.
 4. Consulten en een-op-een lessen dienen tijdig, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, te worden geannuleerd. Indien korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt de sessie doorberekend en verliest de klant daarmee het recht nog later het consult of les in te halen.
 5. HoliBody heeft het recht consulten/een-op-een lessen te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, als de klant herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet verschijnt bij de gemaakte afspraken of na herhaaldelijk binnen 24 uur annuleren van afspraken, zoals genoemd in artikel 7.4. Restitutie, gedeeltelijk of volledig, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
 6. Alleen in het geval van ernstige blessures/aandoeningen of zwangerschap is het mogelijk om het personal trainingstraject of vooruit geboekte een-op-een lessen tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig door de klant wordt aangegeven bij HoliBody. Als de klant geen contact opneemt gelden artikel 7.4 en 7.5. Let op, er moet sprake zijn van een ernstige blessure of aandoening zoals botbreuken, spierscheuren of hartaandoeningen waardoor er niet aan enige fysieke activiteit gedaan kan worden. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid, griep e.d. is het niet mogelijk om het traject tijdelijk stop te zetten. Het personal trainingstraject zal hervat worden zodra de klant hersteld is van de ernstige blessure of aandoening.
 7. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen, heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst de verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Als de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Restitutie van de betaalde, nog openstaande consulten vindt in dat geval wel plaats.
 8. Als de klant zelf besluit het traject stop te zetten, om redenen anders dan artikel 7.6, vindt (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag nimmer plaats.
 9. Gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 10. Als er voor gekozen is om het bedrag voor personal training in een keer te betalen, dient het totaalbedrag binnen 10 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.
 11. Als er voor gekozen is om te betalen in 2 termijnen, dient elke termijn binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Artikel 8 – Small group training: annuleren, langdurige afwezigheid, tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. De lengte van een small group training kan per keer verschillen, doch de klant schrijft zich in voor een volledig traject.
 2. Bij elk traject zal er aan het eind één extra les worden aangeboden, zodat de klant één les kosteloos kan missen.
 3. Elke volgende gemiste les is voor eigen rekening, restitutie van (een deel van) het betaalde bedrag vindt nimmer plaats.
 4. Betaling kan alleen in één keer via overboeking. Het volledige bedrag dient voldaan te zijn voor aanvang van de eerste training.
 5. Alleen in het geval van ernstige blessures/aandoeningen is het mogelijk om het small group trainingstraject tijdelijk stop te zetten, mits dit zo snel mogelijk door de klant wordt aangegeven bij de ondernemer. Als de klant geen contact opneemt geldt artikel 8.3. Let op, er moet sprake zijn van een ernstige blessure of aandoening zoals botbreuken, spierscheuren of hartaandoeningen waardoor er niet aan enige fysieke activiteit gedaan kan worden. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid, griep, Corona e.d. is het niet mogelijk om het traject tijdelijk stop te zetten. In overleg met de ondernemer wordt gekeken hoe de verloren lessen worden vergoed bijv. door in te stromen in volgende traject of tegoed omzetten in groepslessen. Ook hier vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag plaats.
 6. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen, heeft zij de bevoegdheid de verplichting op te schorten voor zolang de situatie, die de overmacht veroorzaakt, voortduurt. Als de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Restitutie van de betaalde, nog openstaande consulten vindt in dat geval wel plaats.
 7. Als de klant zelf besluit het traject stop te zetten, om redenen anders dan artikel 8.5, vindt (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt nimmer plaats.
 8. Gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 9 - Workshops, masterclasses en events

 1. De klant kan uitsluitend aan de workshop, masterclass of event deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
 2. Alle producten kunnen online in de webshop worden aangeschaft met ideal betaling.
 3. HoliBody behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops, masterclasses of events organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 4. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop, masterclass of event wordt 50% van de totale kosten terugbetaald. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is de klant volledige betaling verschuldigd.
 5. Als een workshop, masterclass of event wordt geannuleerd door HoliBody door te weinig inschrijvingen of ziekte, vindt er restitutie van het volledige lesgeld plaats.

Artikel 10 - Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Door het aangaan van een abonnement of de overeenkomst voor personal training, verklaart de klant dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat tot lichamelijke inspanning.
 2. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit is ontstaan uit nalatig handelen van de ondernemer.
 3. HoliBody is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenis van de klant of derden, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is;
 4. De klant is verplicht pijn, of enig ander onbehagen te vermelden tijdens een les of personal trainingsconsult.
 5. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen resultaat. HoliBody kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die door of vanwege de ondernemer zijn ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de door de ondernemer ingeschakelde derden zijn ontwikkeld.
 2. Alle door de ondernemer verstrekte of vervaardigde teksten, informatie, film- en beeldmateriaal, methodieken, instrumenten en trainingsschema’s et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de klant. De klant is niet gerechtigd tot verveelvoudiging en openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.
 3. Ook bij (tussentijdse) beëindiging/opzegging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geldt artikel 9.

Artikel 12 - Privacy

 1. Alle persoonlijke informatie die de klant met HoliBody deelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Hier vallen persoonsgegevens onder, maar ook informatie over de gezondheid en privésituatie die in vertrouwen met HoliBody en/of de werknemers wordt gedeeld.
 3. Bij inschrijving voor een introductiekaart, abonnement, 10-rittenkaart, personal training, een-op-een traject of andere (tijdelijke) overeenkomst, wordt het e-mailadres aan de mailinglijst van HoliBody toegevoegd.
 4. De klant kan zich te allen tijde uitschrijven van deze mailinglijst via de unsubscibe link onderaan de nieuwsbrief, of door een mail te sturen met het verzoek naar info@holibody.nl .
 5. De e-mailadressen zullen nimmer worden doorverkocht of uitgeleend aan andere bedrijven.
 6.  Lees hier de volledige privacyverklaring van HoliBody.

Artikel 13 - Huisregels

 1. De klant dient op tijd aanwezig te zijn voor een les. De voordeur is tijdens de les op slot en de docent kan ervoor kiezen deze niet tijdens de les te openen, om zo verstoring van de les te voorkomen.
 2. Voor, tijdens en na de les dient het stil te zijn in de leszaal. De klant draag hieraan bij door niet opzettelijk hard te praten en mobiele telefoons te allen tijde uitgeschakeld te hebben.
 3. Ook dient de klant tijdens de les of personal training schoon op het lichaam te zijn, schone kleding te dragen en geen zware parfums op te hebben.
 4. De klant gaat zorgvuldig om met de eigendommen van de studio.
 5. HoliBody behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen. Restitutie vindt in dat geval nimmer plaats.

Laatst gewijzigd: maart 2024

crosscross-circle